Youth in Culture

Polsko-węgierski projekt wymiany osób zaangażowanych w rozwój lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

W ramach projektu przeprowadzono kurs dla młodych liderek i liderów lokalnych społeczności, mający na celu zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w wydarzeniach kulturalnych. Zakwalifikowane uczestniczki i uczestnicy działające i działający w obszarze kultury zdobywały i zdobywali wiedzę w zakresie organizacji wydarzenia kulturalnego oraz informacje dotyczące wymogów dostępności w tym obszarze.

Program warsztatów skonstruowano tak, aby uczestniczki i uczestnicy uzyskały/li narzędzia do tworzenia projektów skierowanych do osób ze środowisk wcześniej wykluczonych z kultury lub mających do niej ograniczony dostęp.

Zaproszono ekspertki i ekspertów z Polski i Węgier, które poprowadziły/li dyskusje i warsztaty z zakresu zarządzania projektami, pracy z odbiorcami o specjalnych potrzebach, integracji społecznej poprzez kulturę oraz etycznej pracy na rzecz integracji.

Do udziału w warsztatach zaproszono dwadzieścia osób w wieku 18-30 lat z Polski i Węgier, chcących rozwinąć swoje kompetencje związane z pracę w obszarze kultury i w prospołecznych organizacjach pozarządowych. Rekrutacja odbyła się na podstawie zgłoszeń internetowych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty zostały przeprowadzone w trzech etapach. Pierwszy z nich odbywał się we Wrocławiu w siedzibie fundacji Art Transparent oraz w przestrzeniach organizacji partnerskich. Drugi, pomiędzy spotkaniem we Wrocławiu a w Budapeszcie, realizowano online, dzięki czemu udało się utrzymać relacje osób uczestniczących w projekcie oraz podtrzymać uwagę uczestników na celu projektu. Trzecie spotkanie zrealizowano w Budapeszcie, gdzie oprócz prac warsztatowych przewidziano działania terenowe ogniskujące się wokół meritum projektu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Partner


Pro Progressione / www.pro-cult.com

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkie
https://www.visegradfund.org

Projekt jest współfinansowany przez Youth and Environment Europe w ramach programu “Showcasing the Unheard”
https://yeenet.eu/