Młodzież w kulturze

Polsko-węgierski projekt wymiany osób zaangażowanych w rozwój lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych

Youth in culture
Polish-Hungarian exchange project for persons involved in the development of local socio-cultural initiatives

W ramach projektu przeprowadzimy kurs dla młodych liderów lokalnych społeczności, mający na celu zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w wydarzeniach kulturalnych. Zakwalifikowani uczestnicy działający w obszarze kultury zdobędą wiedzę w zakresie cyklu organizacji wydarzenia kulturalnego oraz informacje dotyczące wymogów dostępności w tym obszarze. Program warsztatów jest tak skonstruowany, aby uczestnicy uzyskali narzędzia do tworzenia projektów skierowanych do osób ze środowisk wcześniej wykluczonych z kultury lub mających do niej ograniczony dostęp. Zaprosimy ekspertów z Polski i Węgier, którzy poprowadzą dyskusje i warsztaty z zakresu zarządzania projektami, pracy z odbiorcami o specjalnych potrzebach, integracji społecznej poprzez kulturę oraz etycznej pracy na rzecz integracji. Do udziału w warsztatach zaprosimy dwadzieścia osób w wieku 18-30 lat z Polski i Węgier, chcących rozwinąć swoje kompetencje związane z pracę w obszarze kultury i w prospołecznych organizacjach pozarządowych. Rekrutacja odbędzie się na podstawie zgłoszeń internetowych i rozmowy kwalifikacyjnej.

/ Within the project we will conduct a course for young community leaders to enhance the inclusion of disadvantaged people into cultural events. The selected participants, who are engaged in cultural work, will learn about the product cycle of cultural events and acquire skills and knowledge about the accessibility requirements in this field. The workshop program is designed to allow participants to gain the knowledge and tools to work in culture on projects aimed at people from backgrounds previously excluded from culture or with limited access to it. We will invite experts from Poland and Hungary to lead discussions and workshops in the fields of project management, working with audiences with special needs, integration of communities through culture, ethical work for integration. We would like to invite twenty people aged 18-30 from Poland and Hungary to participate in the workshop and  develop themselves in the field of culture and work in pro-social NGO’s. Recruitment will take place through online applications and interviews.

Partner / Partner
Pro Progressione
www.pro-cult.com

https://www.visegradfund.org

Projekt jeswspółfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.