UNLEARNING – 20 lat sztuki na rzecz zmiany społecznej w regionie V4

Pomysły na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

UNLEARNING – 20 years of art for social change in the V4 region

W ramach projektu poruszymy temat roli sztuki w kontekście zmiany społecznej i rozwoju w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Odwołując się do hasła „Oduczanie”, zaczerpniętego z cytatu Alvina Tofflera „Analfabetami XXI w. nie będą ci, którzy nie potrafią czytać ani pisać, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i uczyć na nowo”, wraz z organizacjami partnerskimi zorganizujemy szereg prezentacji i wystaw towarzyszących 20. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL – jednego z największych festiwali sztuki w przestrzeni publicznej w Europie Środkowej.

/ As part of this project, we will discuss the topic of art for social change and its role in the development of the V4 region. We propose to focus on the slogan “Unlearning” taken from the quote The illiterate of the 21st century are not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and learn anew” by Alvin Toffler. Thus, together with partner organizations, through a series of presentations and exhibitions, we will celebrate the 20th edition of the SURVIVAL Art Review, one of the largest public art festivals in Central Europe.

www.visegradfund.org
https://www.survival.art.pl


Przegląd Sztuki SURVIVAL to artystyczne przedsięwzięcie obliczone na maksimum konfrontacji z widzem, realizowane poza instytucjami wystawienniczymi – w miejscach porzuconych, w gmachach publicznych i na otwartych przestrzeniach. Częścią 20. edycji Survivalu jest projekt Unlearning, w którym zastanawiamy się nad relacją pomiędzy działaniami artystycznymi a zmianą społeczną z perspektywy regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Nawiązując do przypisywanej Tofflerowi wypowiedzi – która jest parafrazą cytatu zawartego w jego przebojowej, futurystycznej książce Future Shock z 1970 roku – przyjmujemy perspektywę „oduczania”, by zrewidować nasze przyzwyczajenia dotyczące działania w polu sztuki. Aktywności zaplanowane we współpracy z partnerami z Czech, Węgier i Słowacji początkowo miały na celu dyskusję o podobieństwach i różnicach praktyk sztuki dążącej do oddziaływania społecznego w tych krajach. Jednak inwazja na Ukrainę dosadnie zrewidowała pytania dotyczące dystrybucji zasobów, kapitałów oraz wsparcia także w ramach geopolitycznego konstruktu Grupy Wyszehradzkiej. Prezentacja prac czwórki artystów z Ukrainy nie jest tylko próbą dzielenia się zasobami czy działaniem na rzecz zwiększania widzialności ukraińskiej kultury. Staje się ona punktem wyjścia do rozmowy na temat regionalnej solidarności na polu twórczym, roli sztuki w procesie powojennej odbudowy i kluczowego pytania o sens prowadzenia działalności artystycznej w trakcie wojny. W dyskusji wezmą udział eksperci i praktycy ze Słowacji, Węgier, Czech oraz Ukrainy. Projektowi towarzyszą cztery publikacje mapujące społeczne konteksty praktyk artystycznych i instytucjonalnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

/

The SURVIVAL Art Review is an artistic venture aimed at maximum confrontation with the viewer, held outside exhibition institutions – in abandoned places, public buildings and open spaces.One of the elements of the 20th edition of SURVIVAL is Unlearning, a project in which we consider the relationship between artistic activities and social change from the perspective of Central and Eastern Europe. Referring to a statement attributed to Toffler, which is a paraphrase of a quote from his bestselling 1970 book Future Shock, we assume the perspective of “unlearning” to revise our habits connected with functioning in the field of art. The activities planned in cooperation with partners from the Czech Republic, Hungary and Slovakia were initially intended to discuss the similarities and differences in art practices aimed at exerting a social impact in these countries. However, the invasion of Ukraine dramatically altered questions about the distribution of resources, capital and support that need to be asked within the geopolitical context of the Visegrad Group. The presentation of works by four artists from Ukraine is more than just an attempt to share resources or increase the visibility of Ukrainian culture – it is the starting point for a conversation on regional solidarity in the creative field, the role of art in the process of post-war reconstruction and, most importantly, the purposefulness of pursuing artistic activity at the time of war. The discussion will be attended by experts and practitioners from Slovakia, Hungary, the Czech Republic and Ukraine. The project accompanied by four publications mapping the social contexts of artistic and institutional practices in the Visegrad countries.

Zobacz katalog / See the catalogue.

Sobota, 25.06.2022, g. 18.00 (Klub Festiwalowy, Traugutta 118, Wrocław)

Unlearning – o przyszłości relacji między sztuką a zmianami społecznymi
Dyskusja towarzysząca projektowi „Unlearning – 20 lat sztuki na rzecz zmiany społecznej w regionie V4”, który w 20. rocznicę Survivalu, dążąc do zrewidowania przyzwyczajeń i oduczania się zastanych schematów działania, spogląda w przyszłość relacji pomiędzy sztuką a zmianami społecznymi. Prezentacja prac ukraińskich artystów będzie punktem wyjścia do rozmowy na temat regionalnej solidarności na polu twórczym, roli sztuki w procesie powojennej odbudowy i sensu prowadzenia działalności artystycznej w trakcie wojny. Zaproszeni goście pochodzą z państw regionu i są praktykami, którzy na różnych polach zajmują się sztuką wraz z jej społecznymi kontekstami. W dyskusji udział wezmą: Kateryna Botanova, Franz Tisek, Balázs Simon, Yuriy Biley, Zuzana Kupcová.  

As every year, the Public Forum will become a place for meeting and exchanging views. The discussion accompanies the project “Unlearning – Twenty Years of Art for Social Change in the V4 Region” which, on the 20th anniversary of SURVIVAL, seeks to revise our habits and unlearn some of the existing patterns of action by looking to the future of the relationship between art and social change. The presentation of works by Ukrainian artists will be the starting point for a conversation about regional solidarity in the creative field, the role of art in the process of post-war reconstruction at a time of rapid social changes, and crucially about the purposefulness of pursuing artistic activity during a war. The invited guests from the V4 countries are practitioners who deal with art and its social contexts in various fields. The discussion will be attended by: Kateryna Botanova, Franz Tisek, Simon Balázs, Yuriy Biley, Zuzana Kupcová.

? Saturday, 25 June 2022, 6:00 p.m. (Festival Club, Traugutta 118, Wrocław)

Unlearning – On Future Relations Between Art and Social Change

As part of the project “Unlearning – 20 Years of Art for Social Change in the V4 Region” we will also see works by artists from Ukraine. It will be accompanied by a publication containing texts mapping out the social contexts of artistic and institutional practices in the Visegrad Group countries.


Partnerzy / Partners
Pro Progressione / www.pro-cult.com
Cultural Center Řehlovice / Kulturní Centrum Řehlovice / www.kcrehlo.cz
Creative Industry Kosice (CIKE) / www.cike.sk

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

/ The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.