SURVIVAL 15 / KONKURS NA REALIZACJE ARTYSTYCZNE

deadline: 21 kwietnia 2017

Po raz 15. odbędzie się we Wrocławiu Przegląd Sztuki SURVIVAL – jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Fundacja Art Transparent zaprasza artystów wszystkich dyscyplin sztuk wizualnych do wzięcia udziału w konkursie na realizacje artystyczne do 15. edycji Przeglądu!

Tegoroczna edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w modernistycznym budynku dawnego Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, nieczynnym od 2007 roku.

Hasłem tegorocznej edycji będzie „Rozwarstwienie”, termin używany w historii sztuki w procesie tworzenia studium historyczno-artystycznego danego dzieła architektury. Rozwarstwienie polega na rozpoznaniu funkcji poszczególnych pomieszczeń budowli, ustaleniu technik, technologii i konstrukcji budowlanych charakterystycznych dla wybranych epok, oraz wskazaniu etapów powstawania budowli.

Propozycją 15., jubileuszowej edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL, jest zapożyczenie tej praktyki badawczej w celu przeprowadzenia studium „rozwarstwienia miasta„, a więc bliższego przyjrzenia się architekturze, szeregowi przemian – architektonicznych, społecznych, gospodarczych – jakie zachodzą i zachodziły w mieście na przestrzeni dekad.
Historia rozbudowy Wrocławia jest w końcu historią niełatwą. Śledząc przykłady przemian zachodzących w mieście mieliśmy i mamy do czynienia nie tylko z historią rozwoju i postępu, lecz także bardzo często z historią destrukcji, dezintegracji i rozpadu.
Podstawę swoistego badania, jakiego podejmuje się SURVIVAL stanowi tkanka architektoniczna miasta – to właśnie historia architektury szczególnie wyraźnie odzwierciedla przemiany, jakie zachodzą w sferze społecznej, gospodarczej, kulturowej miejskich aglomeracji.
Wystawa realizowana w ramach 15. edycji Przeglądu posłuży nie tyle zbadaniu i prześledzeniu kolejnych nurtów/kierunków w sztuce/architekturze/urbanistyce, co raczej przyjrzeniu się całemu szeregowi mutacji, zderzeń, anomalii, wynaturzeń i narośli, jakie powstają na styku wyszczególnionych nurtów i epok.
W budowaniu idei 15. edycji SURVIVALU duże znaczenie ma też pojęcie tektoniki i atektoniki, które w odniesieniu do dzieła artystycznego (czy architektonicznego bądź plastycznego) mówią o spójności i jednolitości kompozycji lub ich braku. Wymienione pojęcia zyskują szczególne znaczenie w kontekście miejsca: zachowanego w niemalże nienaruszonym stanie Audytorium Chemii, które projektowane było w sposób kompleksowy (od bryły budynku po najdrobniejsze detale: krzesła, ławki, system oświetlenia etc.) oraz sąsiadującego z nim, bliźniaczego budynku Audytorium Matematyki, który na skutek renowacji, utracił architektoniczną i artystyczną spójność.
Pojęcie tektoniki w sensie geologicznym odkrywa z kolei dla idei SURVIVALU cały szereg ważnych znaczeń i skojarzeń, które odnieść można do problemu przemian zachodzących w różnych obszarach egzystencji miasta. Ruchy tektoniczne, wypiętrzenia, tarcia, rozłamy i uskoki, a w końcu kategoria trzęsienia ziemi i katastrofy ‒ są to pojęcia, które w ujęciu metaforycznym okazują się szczególnie nośne i inspirujące dla szeroko rozumianej sztuki.
Również samo znaczenie „warstw” można interpretować za pomocą sztuki na wielu płaszczyznach, szczególnie w odniesieniu do tematyki społecznej, choćby w kontekście migracji (np. mieszających i nawarstwiających się tożsamości), procesu budowania tożsamości (także tej narodowej) czy też umysłowości jako nawarstwiającej się struktury.

Dla idei 15. edycji istotne będzie również samo pojęcie modernizmu jak i wątki związane z tematem chemii i reakcji chemicznych, w rozumieniu zarówno stricte naukowym, jak i w odniesieniu do relacji międzyludzkich czy związków nauki (chemii) i sztuki.
Audytorium Chemii, z domyślną infrastrukturą laboratoriów, będzie stanowić laboratorium miasta, w którym poprzez pryzmat sztuki badane będą wszystkie opisywane przemiany, a także ich długofalowe konsekwencje.

Zapraszamy artystów do przesyłania prac, które będą się odwoływać do hasła konkursowego 15. edycji SURVIVALU, zaproponowanej przez kuratorów Przeglądu tematyki oraz specyfiki miejsca.
Artyści mają czas na składanie swoich propozycji do 21 kwietnia 2017 roku wypełniając formularz na stronie www.survival.art.pl.
Po tym terminie kuratorzy SURVIVALU wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w zaproponowanej przez nich przestrzeni.

Więcej informacji na: www.survival.art.pl

15. EDYCJA PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL

hasło: „ROZWARSTWIENIE”

Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 52-007 Wrocław

 

kuratorzy: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek