OPEN CALL – SOIL/GLEBA

Wyniki naboru

Informujemy, że do realizacji artystycznej w ramach open calla „Soil/Gleba” wybrano Annę Siekierską. Gratulujemy! 

Annę Siekierska szuka odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób możemy wspierać procesy regeneracyjne w miejscach wysoce zdegradowanych i narażonych na rabunkową gospodarkę leśną? Artystka chce stworzyć prototypy konstrukcji, które pomogą w zabliźnianiu ran po głębokich drogach zrywkowych i zachowaniu wody i błota w lesie. Inspirują ją zarówno struktury budowane przez leśne aktywistki jak i konstrukcje tworzone przez bobry. Podkreśla, że w ochronie przyrody niezbędna jest rewolucja, zrewidowanie pojęcia dzikości i naturalności.

Anna Siekierska – rzeźbiarka, rowerzystka, pracownica Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, aktywistka działająca na rzecz starych lasów. Współautorka licznych instalacji w przestrzeni publicznej, projektów zaangażowanych społecznie, działań uwrażliwiających na życie innych istot. Skupiona wokół złożonej sieci relacji pomiędzy ludźmi a światem więcej-niż-ludzkim. Spędza dużo czasu w rozmaitych zaroślach i bagnach. Lubi pływać, wędrować i jeść pomidory (w sezonie).

Gleba jest jednym z najbardziej wrażliwych i największych organów na naszej planecie. Zaburzenia równowagi w ekosystemach znajdują odzwierciedlenie w pogarszającej się jakości gleby. Wiele procesów związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi prowadzi do zanieczyszczenia i degradacji gleb, wylesiania czy też konfliktów o zasoby. Jednocześnie gleba magazynuje ponad trzykrotnie więcej dwutlenku węgla niż atmosfera. Mokradła mogą pochłaniać dwutlenek węgla skuteczniej niż lasy, a dobra kondycja gleby przekłada się na wyższą odporność na zmiany klimatu, większą bioróżnorodność i lepszą jakość wód. 

W ramach niniejszego naboru zachęcamy osoby artystyczne do refleksji nad powiązaniami między glebą, ludźmi i szybko zmieniającą się równowagą na Ziemi. Czy możliwe jest wyobrażenie sobie pozytywnych zmian prowadzących do nowych, mniej destrukcyjnych relacji? Czy istniejące związki da się przekształcić w taki sposób, aby uniknąć egzystencjalnych zagrożeń dla naszego gatunku?

Chociaż tematem przewodnim niniejszego naboru jest gleba, można do niego podejść na różne sposoby, uwzględniając indywidualny punkt widzenia i lokalne uwarunkowania. Zachęcamy do przyjrzenia się kwestiom związanym z glebą w lokalnym środowisku oraz dostosowania realizacji artystycznych do konkretnych warunków w danym miejscu.

Wyobraźnia ekologiczna wymaga większej świadomości ekologicznej, która zainspiruje zmiany – zarówno w środowisku, jak i w sztuce i innych obszarach. Skupiając się na zagadnieniu gleby oraz przyjmując opisany wcześniej sposób prezentacji prac, chcemy przyczynić się do tej zmiany. Zachęcamy osoby artystyczne do udokumentowania swojego procesu twórczego i metod pracy – dokumentacja ta zostanie zdalnie zaprezentowana podczas Festiwalu Teatru Współczesnego Homo Novus, a także umożliwi przekazanie Kreatywnej Europie informacji o przebiegu i wnioskach z tego projektu. 

Pięć prac, które ostatecznie złożą się na projekt SOIL/GLEBA, będzie jednocześnie niepowtarzalnych i powiązanych ze sobą – poprzez tematykę oraz podejście uwzględniające specyfikę miejsca ich powstania. Projekt przewiduje także wymianę doświadczeń z innymi osobami artystycznymi w ramach europejskiej sieci twórczej, w której będzie realizowana praca. Wybrane osoby lub grupy artystyczne (po jednej z każdego uczestniczącego kraju) będą równocześnie tworzyć prace w swoich środowiskach. Projekt SOIL/GLEBA jest otwarty na każdą dziedzinę sztuki, ale partnerzy mogą wprowadzić ograniczenia ze względu na swoją specjalizację.

Osoby i grupy artystyczne zaproszone do uczestnictwa w projekcie SOIL/GLEBA zobowiązują się do współpracy w okresie od września 2024 r. do czerwca 2025 r. Powstałe w tym czasie prace nie tylko będą podejmować tematykę ekologiczną, ale także zostaną stworzone w sposób świadomie ograniczający wpływ na środowisko. Wybrane osoby/grupy będą współpracować głównie z miejscowym partnerem zamawiającym, lecz w ramach projektu odbędą się również spotkania online i offline z pozostałymi uczestnikami i partnerami w Rydze, Wrocławiu, Ankonie, Faro i Budapeszcie: odpowiednio Latvijas Jaunā Teātra Institūts, Art Transparent, Marche Teatro, Sciaena oraz Pro Progressione.

Projekt przewiduje honorarium oraz budżet produkcyjny. Dozwolone jest zgłaszanie się grup, jednak w tym przypadku zaproponowane honorarium będzie w tej samej wysokości, jak dla osób indywidualnych.

Warunki uczestnictwa (prosimy o dokładne przeczytanie!):

 • Jesteś osobą artystyczną pracującą w Polsce.
 • Przyjmujesz do wiadomości, że w ramach projektu będziesz dzielić się swoimi metodami pracy z innymi osobami artystycznymi, odbiorcami i partnerami. Twoje metody pracy zostaną pokazane podczas cyfrowej/zdalnej prezentacji pracy w ramach Festiwalu Teatru Współczesnego Homo Novus oraz w formie dokumentacji podczas i po zakończeniu naboru.
 • Będziesz mieć możliwość udziału w spotkaniu na Łotwie w dniach 23-27 sierpnia 2024 r. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną pokryte w ramach honorarium za udział w projekcie. Należy pamiętać, że językiem spotkania będzie język angielski, konieczna jest więc jego komunikatywna znajomość.
 • Możesz zaangażować się w proces realizacji prac od września 2024 r. do czerwca 2025 r.
 • Możesz swobodnie wybrać okres, kiedy chcesz współpracować ze swoim partnerem zlecającym (ART TRANSPARENT), ponieważ honorarium nie obejmuje całego roku. Należy jednak wziąć pod uwagę udział w kilku spotkaniach (online), które zostaną zorganizowane na przestrzeni roku. Będą to spotkania z partnerami projektu i osobami artystycznymi, mające na celu podzielenie się doświadczeniami i inspiracjami podczas procesu realizacji prac.
 • Możesz stworzyć cyfrową lub zdalną prezentację swojej pracy, która zostanie pokazana podczas Festiwalu Teatru Współczesnego Homo Novus we wrześniu 2025 roku.

Co otrzymasz: 

 • Możliwość międzynarodowej i interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu, w tym podczas spotkania na Łotwie (23-27 sierpnia 2024 r.) z udziałem międzynarodowych praktyków.
 • Możliwość rozwinięcia i/lub rozszerzenia swojej praktyki poprzez uwzględnienie kwestii związanych z ekologią i specyfiką miejsca. 
 • Możliwość zaprezentowania pracy na Przeglądzie Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu w czerwcu 2025 r.
 • Możliwość cyfrowej lub zdalnej prezentacji pracy podczas Festiwalu Teatru Współczesnego Homo Novus (Łotwa) we wrześniu 2025 r. 
 • Wynagrodzenie oraz budżet produkcyjny, w tym pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania podczas spotkania na Łotwie. 

Nabór kończy się 20 maja 2024 roku. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

REGULAMIN NABORU NA REALIZACJE ARTYSTYCZNE W TEMATYCE “GLEBA / SOIL” W RAMACH PROJEKTU “THE BIG GREEN“

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Organizatorką polskiej części naboru na realizacje artystyczne w tematyce “gleba / soil”, (zwanego w dalszej części regulaminu  „Naborem”), jest Fundacja ART TRANSPARENT (zwana w dalszej części „Organizatorem”), która realizuje Projekt “THE BIG GREEN“ w partnerstwie z organizacjami z Europy, w tym w szczególności: Latvijas Jaunā Teātra Institūts, Marche Teatro Sciaena i Collectief Walden (zwanymi w dalszej części “Partnerami”)
 2. Nabór na realizacje artystyczne odbędzie się w dniach 25.04.2024 – 20.05.2024. 
 3. Nabór wyłoni osobę lub osoby artystyczne z Polski, o największych kompetencjach artystycznych, związanych z tematem Naboru,  która/które zostaną zaproszone do przygotowania pracy artystycznej (dalej “Osoby uczestniczące”).
 4. Językiem roboczym Naboru jest język polski. Umiejętność komunikacji w języku angielskim jest niezbędna do udziału w wydarzeniach związanych z projektem.
 5. Regulamin jest wiążący dla Organizatorki i Osób uczestniczących w Naborze, reguluje zasady  i warunki uczestnictwa w Naborze, prawa i obowiązki Organizatora oraz Osób uczestniczących.
 6. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatorki lub na stronie  www.arttransparent.org
 • 2 Nabór na realizacje artystyczne
 1. Nabór uczestników jest otwarty i przebiega w formie konkursu.
 2. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Naborze przesyłają zgłoszenia zawierające: wypełniony formularz zgłoszeniowy (z danymi osobowymi oraz odpowiedziami na  pytania) oraz portfolio artystyczne i CV.
 3. Link do Formularza Zgłoszeniowego jest dostępny na stronie www.arttransparent.org
 4. Organizatorka zastrzega sobie prawo swobodnego doboru Osób uczestniczących kierując się zakresem i walorami artystycznymi ich portfolio oraz założeniami Naboru. 
 5. Organizatorka wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń osobę lub osoby, które zaprosi do realizacji zgłoszonej pracy artystycznej.
 6. Osobami uczestniczącymi w Naborze nie mogą być osoby, które są członkami Komisji Konkursowej oraz osoby, które brały udział w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. 
 7. Z wybraną w ramach Naboru osobą lub grupą artystyczną zostaną zawarte umowy, w których zostaną określone warunki wynagrodzenia i produkcji pracy artystycznej. 
 8. Organizatorka przewiduje wynagrodzenie za przygotowanie pracy artystycznej, w kwocie co najmniej 1000 euro i na produkcję pracy artystycznej w kwocie co najmniej 2000 euro
 • 3 Zasady przeprowadzenia Naboru
 1. Dla prowadzenia prac organizacyjnych Naboru powołana zostaje przez Organizatora  koordynatorka Naboru: Ola Jach, która prowadzi bieżącą korespondencję.
 2. Korespondencję, w formie elektronicznej należy  kierować na adres e-mail: opencall@arttransparent.org, z dopiskiem każdorazowo “TBG” w temacie maila.
 3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową. 
 4. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatorki i Partnerów.
 5. Termin składania zgłoszeń – do 20.05.2024 r.  
 6. Termin ogłoszenia wyników Naboru – do 30.06.2024 r. 
 7. Udział wybranych w ramach Naboru osoby lub grupy artystycznej w spotkaniu na Łotwie w dniach 23-27 sierpnia 2024 r.
 8. Termin przygotowania prac artystycznych –  30.03.2025 r.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zawartych w niniejszym dokumencie.
 • 4 Produkcja prac artystycznych w ramach Projektu
 1. Komisja konkursowa wybierze 1 propozycję realizacji artystycznej 1 osoby/grupy do realizacji.
 2. Przygotowywanie pracy artystycznej odbędzie się z udziałem Osoby uczestniczącej według harmonogramu produkcji ustalonego z Organizatorką. 
 3. Organizator, po wcześniejszych uzgodnieniach szczegółów technologicznych,  zapewnia Uczestnikowi Projektu pomoc techniczną i organizacyjną przy przygotowaniu pracy artystycznej. 
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizatorka zastrzega sobie prawo do rezygnacji  z produkcji pracy i przedstawienia jej wyłącznie w formie opisu, szkiców i dokumentacji. 
 • 5 Prawa autorskie 
 1. Osoba uczestnicząca w Projekcie, realizując pracę artystyczną w ramach Projektu, wyraża zgodę na  udzielenie Organizatorce nieodwoływalnej licencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do publicznej prezentacji i promocji swojej realizacji artystycznej oraz na umieszczenie jej w materiałach filmowych i fotograficznych dokumentujących Nabór. Udzielenie licencji oraz szczegółowe zasady korzystania z pracy, w tym wysokość wynagrodzenia za udzielenie licencji, określać będzie indywidualna umowa Osoby uczestniczącej z Organizatorką. Osoba uczestnicząca wyraża też zgodę na udzielanie przez Organizatorkę sublicencji do pracy artystycznej na tych samych warunkach podmiotom trzecim (w tym w szczególności Partnerom Projektu)
 2. Osoba uczestnicząca zachowuje wszystkie osobiste prawa autorskie do realizacji  artystycznej oraz majątkowe prawa autorskie w zakresie, w jakim nie przeniesie ich na Organizatorkę w odrębnej umowie. Zasady zwrotu pracy artystycznej będą określone indywidualnie w odrębnej umowie.
 3. Osoba uczestnicząca, zgłaszając pracę do realizacji w ramach Naboru, gwarantuje, że praca nie posiada i nie będzie posiadać jakichkolwiek wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z wadami finansowo-prawnymi zrealizowanej pracy artystycznej. Osoba uczestnicząca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych swojej pracy artystycznej.
 4. W przypadku prezentacji pracy po jej realizacji w ramach Naboru, tj. przy okazji innych wystaw, festiwali, wydarzeń kulturalnych itp., Osoba uczestnicząca zobowiązana jest do podania we wszelkich materiałach informacji o tym, że praca powstała na zamówienie i ze środków Fundacji Art Transparent w ramach Naboru wraz z informacjami o źródłach finansowania, a także do poinformowania Organizatorki o każdorazowej publicznej prezentacji pracy artystycznej. 
 • 6 Postanowienia końcowe 
 1. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją  powyższego Regulaminu. 
 2. Organizatorka zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Dane osobowe Osób uczestniczących będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia Naboru,  w szczególności w celu obsługi osób uczestniczących w Projekcie, przez  okres niezbędny dla realizacji tych celów. Dane przetwarzane będą zgodnie z ogólnym  rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). 
 4. Administratorem danych osobowych Osób uczestniczących w Naborze jest Organizatorka, tj. fundacja  Art Transparent, ul Ofiar Oświęcimskich 1/2, 55-069 Wrocław, KRS: 0000247340,  NIP: 9151705192, Regon: 020216173, e-mail: fundacja@arttransparent.org
 5. W celach określonych w §1 pkt. 1 Regulaminu będą przetwarzane następujące dane  osobowe Osób uczestniczących w konkursie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania. 
 6. Podanie danych osobowych przez Osoby uczestniczące w Naborze jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwi wzięcie udziału w Projekcie.  Dane osobowe pozyskane  w związku zawarciem i wykonaniem umowy przetwarzane są wyłącznie w tym celu, bądź też w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami. Mogą być one przekazywane innym podmiotom, o ile istnieje podstawa prawna do ich udostępnienia lub gdy wymaga tego prawnie uzasadniony interes  administratora lub osoby trzeciej. 
 7. Organizatorka jako administrator danych osobowych może korzystać z pomocy podmiotów  przetwarzających, którym powierzy przetwarzania danych w jej imieniu, na podstawie  odrębnej umowy. 
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorkę Osoba uczestnicząca w Projekcie ma  prawo do: 
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu  wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonywania
 • uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej; 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony • Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

SOIL/GLEBA
Nabór na realizacje artystyczne trwał do 20 maja 2024.

Zgłoszeń dokonywało się poprzez formularz.

 

Projekt “The Big Green” jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

/Na zdjęciu instalacja artystyczna Kostka Bauma kolektywu, w którego skład wchodzą Paweł Marcinek, Adam Martyniak, Michał Mejnartowicz, Aleksandra Szulimowska, Karolina Włodek  (SURVIVAL XIV), fot. M. Kujda