Open call na teksty do antologii

Chcemy znaleźć nowe sposoby patrzenia na to co bliskie i odległe, przyglądając się realiom Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki Południowo-Wschodniej.

Fundacja Art Transparent, Pro Progressione Kulturalis Nonprofit z Węgier oraz Women’s History Museum Zambia mają przyjemność ogłosić nabór tekstów w ramach projektu „Deconfining arts, culture and politics in Europe and Africa”, które zostaną opublikowane w antologii międzykontynentalnej pod tytułem:

Narratives of closeness and distance from Central-Eastern Europe and South-Eastern Africa – a multicontextual patchwork

Redakcja: Urszula Markowska-Manista & Natasha Omokhodion-Kalulu Banda

Poprzez wybór 8 artystów/artystek, naukowców/naukowczyń i twórców/twórczyń ze Słowacji, Węgier, Polski, Czech, Ugandy, Tanzanii i Zambii, którzy szukają punktów wspólnych i połączeń w historii obu kontynentów, wspomnieniach, sztuce, nauce i literaturze pięknej, chcemy znaleźć nowe sposoby patrzenia na to co bliskie i odległe, przyglądając się realiom Europy Środkowo-Wschodniej (tj. Czech, Węgier, Polski, Słowacji) i Afryki Południowo-Wschodniej (tj. Ugandy, Tanzanii, Zambii).

Zapraszamy autorów/autorki, którym bliskie są te konteksty i którzy wyrażają się w oparciu o zróżnicowane środki ekspresji i nowe formy prezentacji. Celem planowanej antologii jest umożliwienie pełniejszego zrozumienia (także teoretycznego) powiązań i dystansów (bliskości i oddalenia) w doświadczaniu, myśleniu i opowiadaniu o bliższych i bardziej odległych światach, w których możemy dostrzec artystyczny, naukowy i literacki potencjał. Poszukujemy wyjątkowych narracji, które dezorient(aliz)ują, zdekolonizują i przybliżają wiedzę i praktykę.

Zapraszamy do nadsyłania prac w następujących formach: esej osobisty, kontr-opowieść (fikcja i literatura faktu), wspomnienie (fragment pamiętnika), artykuł naukowy, opowiedziane na nowo bajki i baśnie.

Tematyka: Uwolnienie (deconfinement). Bliskość i dystans – badanie, opisywanie przestrzeni i miejsc, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości pomiędzy Afryką Południowo-Wschodnią a Europą Środkowo-Wschodnią. Pogranicza, czytanie doświadczeń ludzi, pokazywanie potencjału i znaczenia (wymowności) rzeczy, nowe wymiary rytuałów tu, tam oraz „pomiędzy”. Odkrywanie wiedzy milczącej, indygenicznej, regionalnej jako pomostu do wzajemnego zrozumienia. Wiedza na styku sztuki i nauki jako krok w kierunku odczytywania wspólnych znaczeń.

Kryteria nadsyłania zgłoszeń:

 • Język: angielski
 • Zgłoszenia muszą odnosić się do podanej tematyki. 
 • Maksymalna liczba znaków: 54,000 (łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi)
 • Format: Microsoft Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 punktów, odstęp 1,5 linii. Tytuł tekstu powinien znajdować się na górze pierwszej strony, poniżej powinna być podana liczba znaków. Każda strona musi być ponumerowana. Nie należy umieszczać swojego nazwiska w żadnym miejscu w dokumencie. 
 • Jeden autor/autorka może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem opencall@arttransparent.org
 • Do zgłoszenia należy dołączyć plik z wymaganymi danymi osobowymi, zawierający następujące informacje: imię i nazwisko, kraj zamieszkania, wiek, dane kontaktowe.
 • Zgłoszenia nie mogą być wcześniej publikowane. 
 • Warunkiem zgłoszenia jest wyrażenie zgody na podanie przez wydawców antologii faktu, że tekst został zgłoszony do konkursu, znalazł się na długiej liście lub został zakwalifikowany do publikacji.
 • Przesyłając zgłoszenie, autor zgadza się na włączenie tekstu do antologii (jeśli zostanie wybrany przez redakcję) oraz na współpracę z redaktorami w celu przygotowania tekstu do publikacji.
 • Przesyłając zgłoszenie, autor oświadcza, że jest to oryginalny utwór oraz udziela Fundacji ART TRANSPARENT wyłącznej licencji na jego druk i publikację w formie cyfrowej. Autor zachowuje prawa autorskie do utworu także jeśli zgłoszenie zostanie zakwalifikowane na długą listę lub wybrane do publikacji w antologii. 
 • Decyzje zespołu redakcyjnego dotyczące wyboru tekstów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Autorzy tekstów z krótkiej listy zostaną poproszeni o dostarczenie zdjęć oraz innych informacji niezbędnych do ogłoszenia nagrody w mediach społecznościowych i innych. 
 • Autorzy wybranych tekstów będą w miarę możliwości poproszeni o udział w działaniach promocyjnych, m.in. w mediach społecznościowych.
 • Autorzy tekstów wybranych do publikacji otrzymają wynagrodzenie w wysokości 500 EUR brutto.

Szczegółowe kryteria zamieściliśmy w Regulaminie.

Warunki udziału

 • Autorzy zgłaszanych tekstów muszą posiadać obywatelstwo lub zamieszkiwać w którymś z następujących krajów: Słowacja, Węgry, Polska, Czechy, Uganda, Tanzania, Zambia
 • W momencie zgłoszenia autor musi mieć ukończone 18 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 4 czerwca 2023 roku.

Natasha Omokhodion-Kalulu Banda jest Zambijką o nigeryjskim i jamajskim pochodzeniu. Autorka opowiadań opublikowanych w zbiorach i antologiach, m.in. w Door of No Return (opowiadanie pt. Short Story Day Africa 2018, które zostało również przetłumaczone na język portugalski i zamieszczone w brazylijskim magazynie „Periferias”). Jej najnowsze opowiadanie pt. Her Sweetie, Her Sugarcane zostało opublikowane przez wydawnictwo Harper Via w antologii Reflections. Natasha ukończyła kurs kreatywnego pisania Curtis Brown Creative’s Breakthrough Course for Black Writers, a obecnie uczestniczy w studiach magisterskich na Kingston University w Londynie. Jej pierwsza książka No Be From Hia była nominowana do nagrody Graywolf Africa Press w 2019 roku, została opublikowana w Zambii, RPA i Kanadzie oraz ma zostać wydana w Wielkiej Brytanii przez Legend Press. W 2022 roku Natasha była członkinią kapituły konkursu Afritondo Prize. Wchodzi również w skład zarządu Alliance Française w Lusace.

 

dr Urszula Markowska-Manista 

Określam się jako badaczka edukacji i życia dzieci w zróżnicowanych kulturowo środowiskach. Prowadziłam interdyscyplinarne badania terenowe m.in. w Rogu Afryki, Afryce Środkowej, Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Południowym Kaukazie. W mojej pracy wykorzystuję podejście inkluzywne i partycypacyjne, metodologię dekolonialną, interkluzję, „trudną wiedzę” i symetrię etyczną. Działam w środowisku akademickim od 20 lat, zajmowałam stanowiska na uniwersytetach w Polsce i Niemczech. W latach 2016–2021 byłam dyrektorką (Free University Berlin 2016) i współdyrektorką (2017–2021 FH Potsdam) międzynarodowego programu MA Childhood Studies and Children’s Rights (MACR), natomiast w latach 2017–2018 zajmowałam stanowisko sekretarza Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie pracuję jako adiunktka i badaczka na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Edukacji). Dzięki mojemu wieloletniemu zaangażowaniu w międzynarodowe projekty badawcze powstało wiele udanych projektów praktycznych oraz publikacji akademickich i popularnonaukowych. Udało mi się nawiązać międzynarodową współpracą w różnych miejscach i w ramach zróżnicowanych obszarów aktywności, opierającą się na prawach człowieka, prawie do głosu i partycypacji.

Jeśli:

 • fascynujesz się różnego typu relacjami pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią i Afryką Południowo-Wschodnią,
 • lubisz pisać (interesują nas teksty publicystyczne, naukowe, kontr-opowieść, poezja, wspomnienie, na nowo opowiedziane bajki i baśnie),
 • masz do opowiedzenia ciekawą historię,
 • chcesz wziąć udział w unikalnym, multidyscyplinarnym projekcie współpracy międzykontynentalnej

zgłoś swój tekst do publikacji: „NARRATIVES OF CLOSENESS AND DISTANCE FROM CENTRAL-EASTERN EUROPE AND SOUTH-EASTERN AFRICA – A MULTICONTEXTUAL PATCHWORK”, którego edytorkami są: Urszula Markowska-Manista (Polska) & Natasha Omokhodion-Kalulu Banda (Zambia).

Proponujemy:

 • udział w innowacyjnym projekcie zogniskowanym na historii i współczesności relacji między dwoma regionami: Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej Afryki;
 • pracę nad tekstami z wyjątkowym gronem redaktorskim,
 • wynagrodzenie 500 euro/tekst,
 • promocję i udział w wydarzeniach upowszechniających publikację w Afryce i Europie.

Zainteresowany/a?

Weź udział w sesji pytań, którą organizujemy 15 maja o godz. 12:00. To wyjątkowa okazja spotkania z redaktorkami publikacji. Aby wziąć udział w sesji Q&A wystarczy, że napiszesz na: opencall@arttransparent.org.

Pamiętaj! Nabór na teksty mija w czwartek 25 maja 2023.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 4 czerwca 2023

Prześlij nam swój tekst i wypełniony formularz osobowy na: opencall@arttransparent.org

O projekcie przeczytasz tutaj

Organizatorka:

Partnerstwo:

Projekt jest współfinansowany przez Program Kreatywna Europa.

 

Projekt “Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa (DECONFINING)” jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

Projekt wsparli członkowie i członkinie Bosch Alumni Network

 

Zadanie pt. „Deconfining – sztuka, kultura, polityka w Europie i Afryce“ dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Promesa dla Kultury.

 • wartość dofinansowanie: 340 024,56 zł
 • całkowita wartość zadania: 1 111 818,37 zł